معنی و ترجمه کلمه load and go به فارسی load and go یعنی چه

load and go


بارکنش و اجرا
کامپيوتر : بار کنش و اجراء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها