معنی و ترجمه کلمه lubber line به فارسی lubber line یعنی چه

lubber line


(د.ن ).خط عمودى بر روى صفحه قطب نما
علوم هوايى : خطى که روى صفحه قطب نما امتداد محور طولى هواپيما را نشان ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها