معنی و ترجمه کلمه lusus naturae به فارسی lusus naturae یعنی چه

lusus naturae


غرابت طبيعت ،بازى طبيعت ،خوشمزگى طبيعت ،خرق عادت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها