معنی و ترجمه کلمه lusus naturae به فارسی lusus naturae یعنی چه

lusus naturae


غرابت طبيعت ،بازى طبيعت ،خوشمزگى طبيعت ،خرق عادت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها