معنی و ترجمه کلمه lyophilization به فارسی lyophilization یعنی چه

lyophilization


)freeze drying(خشک کردن چيزى بوسيله منجمد کردن ان در لوله هى خالى از هوا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها