معنی و ترجمه کلمه machine recognization به فارسی machine recognization یعنی چه

machine recognization


بازشناختى توسط ماشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها