معنی و ترجمه کلمه magnetic blow-out arrester به فارسی magnetic blow-out arrester یعنی چه

magnetic blow-out arrester


علوم مهندسى : برقگير با خاموش کننده مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها