معنی و ترجمه کلمه magnetic compass به فارسی magnetic compass یعنی چه

magnetic compass


قطب نما
علوم مهندسى : قطب نماى مغناطيسى
الکترونيک : قطبنماى مغناطيسى
عمران : قطب نماى مغناطيسى
معمارى : قطبنما
شيمى : قطب نماى مغناطيسى
علوم نظامى : قطب نماى مغناطيسى
علوم دريايى : قطبنماى مغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها