معنی و ترجمه کلمه main control lever به فارسی main control lever یعنی چه

main control lever


علوم مهندسى : اهرم کنترل اصلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها