معنی و ترجمه کلمه main deck به فارسی main deck یعنی چه

main deck


علوم نظامى : عرشه اصلى ناو
علوم دريايى : پل اصلى ،عرشه اصلى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها