معنی و ترجمه کلمه main line program به فارسی main line program یعنی چه

main line program


کامپيوتر : بخشى از يک برنامه که ترتيب اجراى ساير واحدهاى موجود در برنامه را کنترل مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها