معنی و ترجمه کلمه major command به فارسی major command یعنی چه

major command


يکان عمده ،فرماندهى عمده
علوم نظامى : قسمت عمده ارتشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها