معنی و ترجمه کلمه marginal productivity law به فارسی marginal productivity law یعنی چه

marginal productivity law


قانون بازدهى نهائى
بازرگانى : قانون بهره ورى نهائى ب_راساس اين ق__انون با اف_زايش يک عامل توليد با ف_رض ثابت بودن ساير ع__وامل توليد نهائى نهايتا کاهش خواهد يافت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها