معنی و ترجمه کلمه measurement of benefits and costs به فارسی measurement of benefits and costs یعنی چه

measurement of benefits and costs


بازرگانى : اندازه گيرى منافع و هزينه ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها