معنی و ترجمه کلمه mediastinal emphsema به فارسی mediastinal emphsema یعنی چه

mediastinal emphsema


اسيب رسيدن به قلب و ريه در موقع خروج هوا از ريه( غواصى)
ورزش : اسيب رسيدن به قلب و ريه در موقع خروج هوا از ريه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها