معنی و ترجمه کلمه meet به فارسی meet یعنی چه

meet


پرداختن ،ديدار،مطابق شرايط بودن ،تصادم کردن با دشمن درخور بودن ، : )vi.& vt.(برخورد کردن ،يافتن ،معرفى شدن به ،ملاقات کردن ،مواجه شدن ،تقاطع کردن ،پيوستن ، : )adj.&n.(جلسه ،نشست گاه ،درخور،مناسب ،دلچسب ،شايسته ،مقتضى ،تقاطع ،اشتراک
قانون ـ فقه : سازش کردن
بازرگانى : مطابقت کردن
ورزش : مسابقه
علوم نظامى : درخور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها