معنی و ترجمه کلمه membrane curing به فارسی membrane curing یعنی چه

membrane curing


نگهدارى غشايى بتن
معمارى : گيرش پوسته اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها