معنی و ترجمه کلمه mentioned به فارسی mentioned یعنی چه

mentioned


نامبرده ،مذکور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها