معنی و ترجمه کلمه meteorite به فارسی meteorite یعنی چه

meteorite


شهابسنگ ،شهاب سنگ ،سنگهاى اسمانى ،سنگ اسمانى ،شخانه
معمارى : شخانه
زيست شناسى : شهاب سنگ
نجوم : اسمانسنگ
علوم دريايى : شهابسنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها