معنی و ترجمه کلمه micro به فارسی micro یعنی چه

micro


خرد،پيشوندى بمعنى ،کوچک ،کم ،بزرگ کننده ،ميليونيم ،ميکرو،(ج.ش ).پروانه ،بيد خيلى ريز
کامپيوتر : ميکرو
الکترونيک : ميکرو
نجوم : ميکرو
بازرگانى : ذره اى
علوم هوايى : ميکرو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها