معنی و ترجمه کلمه microwave به فارسی microwave یعنی چه

microwave


ريزموج ،کهموج ،موج خيلى کوچک الکترومغناطيسى ،ريز موج ،ميکرو ويو
کامپيوتر : ميکروويو
نجوم : ميکروموج
علوم هوايى : ريز موج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها