معنی و ترجمه کلمه milestone به فارسی milestone یعنی چه

milestone


سنگ کيلومترشمار،فرسنگ شمار،فرسخ شمار،مرحله مهمى از زندگى ،مرحله برجسته ،با ميل خود شمار نشان گذارى کردن
کامپيوتر : event
معمارى : ميل شمار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها