معنی و ترجمه کلمه mobility of a charged particle به فارسی mobility of a charged particle یعنی چه

mobility of a charged particle


الکترونيک : تحرک ذره باردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها