معنی و ترجمه کلمه named place of delivery at frontier به فارسی named place of delivery at frontier یعنی چه

named place of delivery at frontier


بازرگانى : تحويل در مرز مشخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها