معنی و ترجمه کلمه nautical mile به فارسی nautical mile یعنی چه

nautical mile


ميل دريايى( برابر با ¹ 183متر)،ميل دريايى انگليس معادل ¹8¹ 6فوت ،ميل دريايى امريکامعادل ¹/2¹8¹ 6فوت
بازرگانى : مايل دريايى معادل ¹ 185متر
علوم هوايى : مايل دريايى
علوم نظامى : ميل دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها