معنی و ترجمه کلمه near all به فارسی near all یعنی چه

near all


نزديک کردن شانه هاى حريف به تشک( کشتى)
ورزش : نزديک کردن شانه هاى حريف به تشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها