معنی و ترجمه کلمه necessitate به فارسی necessitate یعنی چه

necessitate


ناگزير ساختن ،بايسته کردن ،بايستن ،واجب کردن ،مجبورکردن ،ايجاب کردن ،مستلزم بودن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها