معنی و ترجمه کلمه negative feedback به فارسی negative feedback یعنی چه

negative feedback


پسخورد کاهنده ،بازخوردمنفى
علوم مهندسى : فيدبک منفى
الکترونيک : واخوراند منفى
زيست شناسى : پسخورد منفى
علوم هوايى : فيدبک منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها