معنی و ترجمه کلمه negligible به فارسی negligible یعنی چه

negligible


قابل اغماض ،ناچيز،جزئى ،بى اهميت ،قابل فراموشى
علوم نظامى : قابل چشم پوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها