معنی و ترجمه کلمه neutral point به فارسی neutral point یعنی چه

neutral point


نقطه صفر،نقطه نول
علوم مهندسى : نقطه خنثى
الکترونيک : نقطه بى اثر
عمران : نقطه خنثى
علوم هوايى : نقطه خنثى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها