معنی و ترجمه کلمه newfound به فارسی newfound یعنی چه

newfound


جديد الاکتشاف ،جديد الاختراع ،تازه پيداشده ،نوظهور،بديع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها