معنی و ترجمه کلمه nickel-cadmium battery به فارسی nickel-cadmium battery یعنی چه

nickel-cadmium battery


علوم هوايى : باطرى الکتريکى نيکل کادميوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها