معنی و ترجمه کلمه no waiting به فارسی no waiting یعنی چه

no waiting


علوم مهندسى : توقف ممنوع

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها