معنی و ترجمه کلمه non sequitur nonsensical به فارسی non sequitur nonsensical یعنی چه

non sequitur nonsensical


نتيجه غير منطقى بر نمى ايد،اين دليل نميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها