معنی و ترجمه کلمه occupational mobility به فارسی occupational mobility یعنی چه

occupational mobility


روانشناسى : تحرک شغلى
بازرگانى : تحرک شغلى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها