معنی و ترجمه کلمه odontolite به فارسی odontolite یعنی چه

odontolite


فيروزه استخوانى ،دندانى که تبديل به سنگ شده و برنگ فيروزه در امده است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها