معنی و ترجمه کلمه off diagonal cross peaks به فارسی off diagonal cross peaks یعنی چه

off diagonal cross peaks


شيمى : پيکهاى چليپايى خارج از قطر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها