معنی و ترجمه کلمه office of the future به فارسی office of the future یعنی چه

office of the future


اداره اى که استفاده گسترده اى از کامپيوتر
کامپيوتر : ارتباطات داده و ساير تکنولوژى هاى الکترونيکى بعمل مى اورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها