معنی و ترجمه کلمه omittance is no quit tance به فارسی omittance is no quit tance یعنی چه

omittance is no quit tance


مطالبه نکردن ،بستانکاردليل پرداخته شدن بدهى نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها