معنی و ترجمه کلمه operations room (ops room)(rn) به فارسی operations room (ops room)(rn) یعنی چه

operations room (ops room)(rn)


اتاق عمليات
علوم دريايى : syn : combat information centre )CIC,USN(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها