معنی و ترجمه کلمه opinion poll به فارسی opinion poll یعنی چه

opinion poll


روانشناسى : نظرسنجى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها