معنی و ترجمه کلمه organism به فارسی organism یعنی چه

organism


زيستمند،ارگانيزم ،جاندار،اندامگان ،سازواره ،ترکيب موجود زنده ،سازمان
معمارى : سازواره
روانشناسى : ارگانيسم
زيست شناسى : موجود زنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها