معنی و ترجمه کلمه pacta sunt servanda به فارسی pacta sunt servanda یعنی چه

pacta sunt servanda


قانون ـ فقه : تعهد الزام اور است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها