معنی و ترجمه کلمه pan american union به فارسی pan american union یعنی چه

pan american union


اتحاديه پان امريکن ،سازمان دولتهاى قاره امريکا که به سال ¹ 189در واشنگتن تاسيس شد و هدف ان گسترش همکارى و همبستگى در شقوق و شئون مختلفه
قانون ـ فقه : بين کشورهاى قاره امريکا است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها