معنی و ترجمه کلمه paper blockade به فارسی paper blockade یعنی چه

paper blockade


محاصره کاغذى
قانون ـ فقه : محاصره بى حاصل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها