معنی و ترجمه کلمه particular redemption به فارسی particular redemption یعنی چه

particular redemption


دقيق ،معتقدبه ،متوجه ،فقره ،خصوص ،بابت ،قلم ،ريز،جزئيات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها