معنی و ترجمه کلمه passage of lines به فارسی passage of lines یعنی چه

passage of lines


عبور از خط
علوم نظامى : عبور کردن از خط يک يکان ديگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها