معنی و ترجمه کلمه pattern recognition به فارسی pattern recognition یعنی چه

pattern recognition


تشخيص الگو،الگوشناسى ،الگو شناسى
کامپيوتر : شناسايى الگو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها