معنی و ترجمه کلمه peak inverse anode voltage به فارسی peak inverse anode voltage یعنی چه

peak inverse anode voltage


الکترونيک : اوج ولتاژ اندى معکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها