معنی و ترجمه کلمه peak strenght به فارسی peak strenght یعنی چه

peak strenght


حداکثر استعداد مجاز
علوم نظامى : حداکثر قوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها