معنی و ترجمه کلمه pine به فارسی pine یعنی چه

pine


غم و اندوه ،از غم و حسرت نحيف شدن ،نگرانى ،رنج و عذاب دادن ،غصه خوردن ،(گ.ش ).کاج ،چوب کاج ،صنوبر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها